Jak připravit tiskové podklady

 

1. Definice a udržování kvality.

Pod pojmem kvalita tiskoviny chápeme splnění tří podmínek:

– barevnost tiskoviny je maximálně shodná s referencí Fogra51

– knihařské zpracování je maximálně přesné, s tolerancí ± 1 mm

– zakázka je splněna v dohodnutém termínu

Aby bylo možno zajistit výše popsanou kvalitu, je nutná spolupráce se zadavatelem zakázky, který je povinen dodat správná tisková data a dodat je včas podle dohody. Tiskárna REP Tisk se pak zavazuje z korektních dat připravit kvalitní tiskovinu a v dohodnutém termínu ji doručit zákazníkovi. Tento závazek je platný neustále, protože tiskárna REP Tisk si kontroluje své procesy a upravuje je tak, aby stále odpovídaly tiskovým mezinárodním normám ISO. Pro všechny výrobní procesy má tiskárna REP Tisk zpracovány dokumenty, popisující korektní výstupy a metody jak si tyto procesy a výrobky měřit a hlídat, zda splňují tolerance ISO norem. Pracovníci jsou vyškoleni, aby tyto procesy bezchybně zvládali a uměli používat kontrolní nástroje. Pro klienta tento systém znamená, že stále stejně kvalitní tiskovina mu bude zhotovena na požádání kdykoliv o to požádá.

 
 
2. Podporované formáty tiskových dat.

Pokud chcete mít jistotu, že tisková data budou vytištěna správně, dodávejte je pouze ve formátech:

– PDF (libovolná verze od 1.3 do 1.8)

– PostScript (verze 2 nebo 3)

Jakýkoliv jiný formát tiskových dat jako je EPS, TIFF, JPG nebo CDR a jiné, jsou formáty, které vyžadují odlišné, nestandardní způsoby zpracování. Nelze u nich předem garantovat čas zpracování a jejich kvalitu. Je nutná konzultace.

 
 
3. Určení referenční barevnosti, povolené ICC profily

Referenční barevnost CMYK tiskových data je Fogra51

Zákazník musí při přípravě tiskových dat v programech jako je Adobe Photoshop používat korektní ICC profily, které byly vytvořeny na základě této reference:

– ISOcoated_v2_e­ci.icc

– ISOcoated_v2_300_e­ci.icc

– Coated FOGRA51 

 

4. Požadavky na kvalitu tiskových dat PDF

Tisková data by měla splnit mezinárodní normu ISO 15930–4 (definice formátu PDF/X-1a) a měla by odpovídat doporučením skupiny Ghent PDF Workgroup pro technologii tisku na archovém ofsetovém stroji (www.gwg.org). Zákazník by si měl tedy vytvořená tisková PDF data zkontrolovat podle požadavků skupiny GWG a to kontrolním profilem: SheetCMYK 1v4 (Preflight Panel z programu Enfocus PitStop Pro)                                                                                                     

Využít lze i jeho ekvivalent Archový tisk CMYK (Kontrola před výstupem z programu Adobe Acrobat)

Zkráceně řečeno, kontroly se zaměří na to, zda dokument odpovídá standardu PDF/X-1a. Pokud neodpovídá, workflow Heidleberg Prinect tato data upraví, aby byla s výše uvedeným normativem kompatibilní. Požadavky označené „Nutné“ jsou takové, které zákaznická data musí splnit vždy, jinak budou vrácena zpět. Jde o chyby, které nelze řádným způsobem v tiskárně opravit. Data se musí vrátit zákazníkovi, který si je opraví sám ve zdrojové aplikaci (jde o první 4 požadavky) :

Nutné:

Tisková data musí být kompozitního typu, tedy „složená barevná“, nikoliv separovaná, nikoliv tedy 4 samostatné černobílé stránky.

Data nesmí obsahovat žádná hesla pro uzamčení dokumentu, jak pro editace, tak pro tisk.

Všechny fonty musí být do PDF dokumentu vloženy, jsou povoleny písma jak T1 (Adobe Type 1), tak TT (TrueType), fonty OpenType můžete samozřejmě v grafických aplikacích používat, do PDF se pak automaticky nahrají jako jedna z výše popsaných verzí.

Rozlišení bitmapy (contone, 8 bitů) by mělo být ideálně 300 dpi a nesmí klesnout pod 150 dpi. Rozlišení pérovky (1bit) by mělo být ideálně 1200 dpi a nesmí klesnout pod 600 dpi.

Vhodné:

Verze PDF by měla být 1.3, pokud budou dodaná data verze vyšší, budou do 1.3 převedena.

Průhlednosti a vrstvy nesmí být v PDF přítomny, pokud jsou, budou automaticky sloučeny.

Požadavky na spadávku a bezpečnou zónu (hraniční rámečky) vycházejí z nepřesností při dokončovacím zpracování, zejména při ořezu. Spadávka musí být nejméně 3 mm, tiskové značky začínají až za spadávkou. Bezpečná zóna je myšlená oblast 3 mm dovnitř tiskoviny, kde by neměl ležet žádný textový objekt, aby nebyl při knihařském zpracování oříznut. Tisková data musí minimálně mít definovaný TrimBox, což reprezentuje údaj o čistém formátu tiskoviny, a MediaBox, což představuje plochu papíru, na kterou se design stránky umisťuje. Tisková data by měla mít definován BleedBox, což reprezentuje velikost spadávky.

Přetisky objektů jsou zachovány tak, jak je zákazník či aplikace nastavila. Pouze se kontroluje, zda přetisk má nastaven objekt typu malý černý text pod velikost 12 bodů či tenká černá linka pod 0,125 bodu. Dále je kontrolováno, zda bílý text nemá příznak přetisk (pokud ano, je přetisk odstraněn).

Druhy barevných prostorů a jejich konverze. O objektech, které jsou v barevném prostoru CMYK, se předpokládá, že byly vytvořeny pro barevnost reference Fogra51, takže k žádné konverzi nedochází a to ani v případě, že jsou tagovány ICC profilem. Objekty v RGB musejí být převedeny do CMYK prostoru reference Fogra51, takže na ně jsou aplikovány konverze pomocí ICC profilů. Pokud u RGB dat je ICC profil embedován, pak je použit, pokud RGB data jsou bez ICC profilu, předpokládá se ICC profil Adobe RGB a data jsou převedena do CMYKu podle něj.

Maximální součet barev neboli TAC (Total Area Coverage), by pro tisk na natírané materiály neměl překročit 330 %. Pokud bude objekt s takovýmto součtem TAC na stránce nalezen, bude upraven na tuto maximální hodnotu.

Minimální velikosti textu/linek je definována následovně:

Minimálně 5 bodů pokud je text 1 plátový, např. černý

Minimálně 8 bodů pokud se text musí soutiskovat ze 2 a více plátů

Minimálně 0,125 bodů pro nejmenší tah

Všechny stránky v dokumentu musí mít stejnou orientaci a shodnou velikost. Vlastní design stránky by měl být centrován horizontálně i vertikálně vzhledem ke geometrii stránky.

Názvy přímých barev by měly být shodné, jako jsou názvy barev ve vzornících, např. Pantone C, M a U.

 
 
5. Požadavky na předlohy barevnosti

Jako závazná předloha barevnosti, podle které je tiskárna REP Tisk povinna se řídit, se přijímá pouze:

Certifikovaný digitální nátisk simulující referenci Fogra51 a ověřen podle metodiky ISO 12647–7. Na nátisku musí být přítomna validační škála Ugra/Fogra MediaWedge, musí nalepen štítek s výsledkem měření a nátisk musí obsahovat infotext minimálně informací o čase a datu zhotovení nátisku a s označením reference nebo povoleného ICC profilu.

Jiné druhy předloh, jako je například vzorový ofsetový výtisk nebo tisk z laserové či inkoustové tiskárny bez dalšího ověření, není přípustný a nebude na jeho barevnost brán ohled.

 
 
6. Možnosti zušlechťování tiskoviny

Je nutno upozornit, že povrchová úprava má vliv na barevnost tiskoviny. Obrazy díky lomu světla z krycí lakové/laminové vrstvy mohou být tmavší, nebo mít červený či nažloutlý nádech. Shoda s předlohou barevnosti se tedy musí hodnotit na tisku bez povrchové úpravy.