Reklamační řád společnosti REP Tisk spol. s r.o.

pro vztahy s kupujícími – podnikateli obchodní společnosti REP Tisk spol. s.r.o. se sídlem Slezská 1304/1a, 790 01 Jeseník, identifikační číslo: 190 10 672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 693 (dále jen „prodávající“) pro prodej foto kalendářů, fotoknih, propagačních produktů pro firmy a dalšího zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reptisk.cz.

Kontaktní údaje:
REP Tisk spol. s r.o.
se sídlem Slezská 1304/1a, 790 01 Jeseník
IČO: 190 10 672
tel. 581 114 410
e-mail: tisk@reptisk.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dokument stanoví závazná pravidla při uplatňování reklamací a obsahuje informace týkající se podmínek reklamací, které prodávající uplatňuje v souladu se zákonem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
1.2. Kupující je podnikatel, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím na základě obchodních podmínek (dále jen „kupující“). Kupující souhlasí a je srozuměn s reklamačním řádem, se kterým byl seznámen před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží. Za souhlas s reklamačním řádem se považuje uzavření kupní smlouvy (či smlouvy o dílo).
1.3. Tento reklamační řád se vztahuje pouze pro kupující, kteří jsou podnikateli, tedy uzavírají kupní smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské, výdělečné nebo obdobné činnosti.
1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, zejména řádně uplatnit reklamaci. V opačném případě se mohou některé lhůty adekvátně prodlužit o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

2. PODMÍNKY REKLAMACE

2.1. Reklamace se provádějí prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného online na adrese http://www.reptisk.cz/reklamace, dále prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailu tisk@reptisk.cz nebo osobně či dopisem na adrese REP Tisk spol. s.r.o., Slezská 1304/1a, 790 01 Jeseník nebo jakékoliv provozovně prodávajícího, avšak pro co nejrychlejší vyřízení reklamace vysoce doporučujeme elektronickou formu.
2.2. Reklamaci je nutné provést bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Případné zjevné vady tisku, škrábance, nečistoty apod. doporučujeme reklamovat neprodleně po převzetí zboží, jinak dává kupující prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Kupujícímu je povinen ihned při osobním převzetí od prodávajícího nebo od přepravce zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, stejně jako od přepravce řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či nepoškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
2.3. Prodávající neodpovídá za poškození, k němuž dojde po přechodu nebezpečí škody na zboží, nahodilou událostí, nebo ke kterému by došlo v důsledku jednání kupujícího nebo jiných osob či jeho užití v rozporu s technickou charakteristikou zboží a doporučením prodávajícího. Prodávající neodpovídá zejména za poškození vzniklá:
2.3.1. mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího či třetích osob,
2.3.2. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
2.3.3. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s doporučeními prodávajícího nebo všeobecnými zásadami,
2.3.4. zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
2.3.5. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
2.4. Má-li věc odstranitelnou vadu, může kupující požadovat její odstranění, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Pokud je vada neodstranitelná a nelze pro ni zboží řádně užívat, může kupující odstoupit od smlouvy anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
2.5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena v přiměřené lhůtě. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem uvedeným při uplatnění reklamace.
2.6. Jestliže kupující neuplatní řádně reklamaci podle výše uvedených podmínek, a ve stanoveném termínu v obchodních podmínkách, má prodávající právo reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.
2.7. Kupující je povinen opravené či nově vyrobené zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
2.8. V průběhu reklamačního řízení komunikuje prodávající s kupujícím zejména prostřednictvím e-mailu a telefonního čísla uvedeného v uplatněné reklamaci.
2.9. Kupující nemá právo na úhradu vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento reklamační řád je platný od 10. 5. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
3.2. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně dodavatele (REP Tisk spol. s.r.o., Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník) nebo online na http://www.reptisk.cz/reklamacni-rad.