OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti REP Tisk spol. s r.o., se sídlem Slezská 1304/1a, 790 01 Jeseník, identifikační číslo: 190 10 672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 693 (dále jen „prodávající“), pro prodej foto kalendářů, fotoknih, propagačních produktů pro firmy a dalšího zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reptisk.cz (dále jen „webová stránka“). Kontaktní údaje:
REP Tisk spol. s r.o.
se sídlem Slezská 1304/1a, 790 01 Jeseník

IČO: 190 10 672*
tel. 581 114 410*
e-mail: tisk@reptisk.cz*

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, podnikatelem nebo spotřebitelem.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek oznámí prodávající uveřejněním na webové stránce či jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti s tím, že jsou kupující oprávněni (pokud se na jimi uzavřenou kupní smlouvu změna obchodních podmínek vztahuje) před nabytím účinnosti tyto změny obchodních podmínek odmítnout a závazek z toho důvodu vypovědět. Pokud kupující písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek, platí, že navrhovanou změnu obchodních podmínek přijali.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, kompletní a aktuální.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. V případě uvedení ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní nebo v číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, ledaže prodávající kupujícího nejpozději do pěti pracovních dnů informuje, že objednávku není schopen splnit, a to zejména s ohledem na výrobní a kapacitní možnosti. V takovém případě platí objednávka za odmítnutou.

3.9. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

3.11. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající používal automatický telekomunikační systém nebo faxový přístroj pro komunikaci s kupujícím. Tímto postupem nevzniknou kupujícímu žádné náklady.

3.12. Odesláním objednávky postupem podle tohoto článku obchodních podmínek kupující prohlašuje, že realizací příslušné objednávky nedojde k porušení autorských nebo jiných práv třetích osob, tedy že kupující má veškerá potřebná práva k poskytnutým záznamům a souhlasy fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných věcí. Kupující plně odpovídá za následky porušení těchto práv, stejně jako za případnou škodu a újmu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení práv třetích osob.

3.13. Kupující poskytuje odesláním objednávky prodávajícímu právo poskytnuté záznamy (fotografie, grafiku apod.) užít pro účely splnění smlouvy, tedy zhotovení zboží. Pro stejné účely je prodávající oprávněn záznamy upravit tak, aby mohla být objednávka zrealizována.

3.14. Prodávající nebude kupujícímu jakákoliv digitální data, záznamy nebo jiné věci po dodání zboží uchovávat ani je kupujícímu zasílat.

3.15. Kupující je povinen veškerá zaslaná data a záznamy zkontrolovat, zda naplňují požadavky pro zhotovení zboží. Lhůta pro dodání zboží začne běžet až od dodání bezvadných podkladů ze strany kupujícího. Za případné chyby nebo vady (zejména překlepy v textu nebo nekvalitní fotografie) je odpovědný výhradně kupující, prodávající není povinen poskytnutá data a záznamy kontrolovat nebo na chyby a vady kupujícího upozorňovat.

3.16. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží (zejména tiskoviny) může vykazovat drobné barevné či grafické odchylky v důsledku zvláštního typu písma, řádkování nebo technických parametrů, které musí zaslaná data či záznamy obsahovat. Takové odchylky se nepovažují za vadu.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy, a to i ve výši celé kupní ceny.

4.4. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu – vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

4.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.8. V případě, že je kupující podnikatel, si smluvní strany smluvily, že v případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou nebo její části vůči prodávajícímu:

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Tato část podmínek se vztahuje pouze na kupující, kteří jsou spotřebiteli, tedy uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo výdělečné činnosti. Kupující, kteří jsou podnikatelé, právo na odstoupení od smlouvy dle této části podmínek nemají.

5.2. Kupující bere na vědomí, že zboží není k dispozici skladem, je vyráběno na zakázku na základě objednávky dle konkrétních požadavků kupujícího. Kupující dále bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, případně způsobem dle vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo než prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Pokud došlo ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání kupujícího se zbožím jinak, než jak je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi či funkčností zboží, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn nárok na úhradu škody jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Výrobní termíny uvedené na webových stránkách jsou informativní a mohou být prodlouženy až o jeden týden, a to zejména s ohledem na charakter daného zboží a kapacitní možnosti prodávajícího.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Pokud je kupující spotřebitel, prodávající při převzetí zboží od přepravce doporučuje kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. V případě, kdy je kupující podnikatel, je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. Pokud došlo k poškození zásilky nebo jiné zjevné vadě, může zásilku odmítnout převzít, nebo sepsat s přepravcem protokol o doručení zásilky s výhradou. V případě skrytých vad je kupující povinen namítat tyto vady ihned poté, co dané vady zjistí. Kupující, podnikatel, je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat také její obsah podle dodacího listu. V případě, že dodané zboží neodpovídá objednávce, oznámí to kupující – podnikatel prodávajícímu (lze i elektronicky) vč. zaslání fotografií dokládajících vadu a vyčká na pokyny prodávajícího, jak má při reklamaci dále postupovat.

6.7. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.8. Žádný z termínů dodání uvedených prodávajícím v kupní smlouvě nebo v jiné komunikaci s kupujícím není fixní termín. Fixní termín musí být prodávajícím jako takový výslovně označen a s kupujícím sjednán.

6.9. Prodávající odpovídá pouze za včasnou expedici zboží (s přihlédnutím k článku 6.1 obchodních podmínek), nikoliv za včasné doručení přepravcem.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními ob­čanského zákoníku a v případě, kdy je kupujícím spotřebitel, pak i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud je kupujícím spotřebitel, prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že věc:

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitel, že vedle ujednaných vlastností:

7.4. Kupující je povinen při uzavření kupní smlouvy poskytnout prodávajícímu podklady – tisková data, která vyhovují normě ISO12647 (více zde: https://www.reptisk.cz/…ve-podklady/). Pokud tak neučiní, kupující bere na vědomí, že prodávající není odpovědný za vady vzniklé dodáním nevyhovujících podkladů – tiskových dat a že nevyhovující podklady mohou vést zejména k odchylkám v barevnosti a kvalitě.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 a 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6. Pokud je kupujícím spotřebitel, platí, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující – spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.  

7.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.9. Dokud prodávající nesplní své povinnosti vyplývající z vadného plnění, není kupující povinen zaplatit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který prodávající vydal jak pro kupující – spotřebitele, tak pro kupující – podnikatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tisk@reptisk.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. V případě, že dojde k prodeji zboží na území České republiky, případně pokud prodej zboží souvisí s podnikatelskou činností prodávajícího provozovanou na území České republiky, má kupující, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. K takovému mimosoudnímu řešení je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Nové Město, Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796 /44, 110 00 Nové Město, Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

9.2. Správcem se podle čl. 4 odst. 7) GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě společnosti REP Tisk spol. s.r.o. se správcem rozumí REP Tisk spol. s.r.o., se sídlem Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, identifikační číslo: 19010672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 693 (dále jen „Správce“).

9.3. Podrobnosti o zpracování osobních údajů se dočtete na stránce věnované ochraně osobních údajů.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupující tímto souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Volbou práva dle čl. 11.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. Všechna práva k naší webové stránce, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez souhlasu prodávajícího.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – REP Tisk spol. s.r.o., Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, adresa elektronické pošty tisk@reptisk.cz, telefon 581 114 411.

V Jeseníku dne 10.5.2023