Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.reptisk.cz a pro dodávky zboží a služeb ze strany dodavatele zákazníkovi. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu www.reptisk.cz, REP Tisk spol. s r.o., se sídlem Slezská 1304/1, 79001 Jeseník, IČ: 19010672, zapsaný v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 693 u Krajského obchodního soudu v Ostravě a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)


2. Vymezení pojmů:

Prodávající je společnost REP Tisk spol. s.r.o., se sídlem Slezská 1304/1, 79001 Jeseník, IČ: 19010672, zapsaný v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 693 u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vyjímkou jsou případy, kdy prodávající nemá dostatečné výrobní kapacity nebo je objednávka technologicky nezpracovatelná. Pak je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace (závazného souhlasu) prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Vyjímkou jsou případy, kdy prodávající nemá dostatečné výrobní kapacity nebo je objednávka technologicky nezpracovatelná. Pak je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

Prodávající si ve všech případech (ať nebo není kupujícím spotřebitel) vyhrazuje právo objednávku stornovat v případech, kdy je mimo jeho výrobní možnosti.


3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami  reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


4. Cena:

Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.reptisk.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

Ceny jsou platné v době objednávky. Ve shrnutí objednávky před jejím odesláním jsou ceny konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. 

Ceny nabízené v internetovém obchodě www.reptisk.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím internetového obchodu www.reptisk.cz.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.5. Platební podmínky :

Za všechny dodávky platí objednatel předem (bankovním převodem předem nebo přes službu PayPal) nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou). 

Zvolí-li odběratel způsob platby předem, objednané zboží se začne vyrábět teprve po připsání platby na účet prodávajícího.

Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

Pro smluvní obchodní partnery zasílá prodávající (dodavatel) objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.


6. Doprava:

Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.reptisk.cz zavedené dopravce, nejčastěji expresní balíkovou službu PPL, TOPTRANS nebo Českou poštu a.s. Vyhrazujeme si ale právo použít i jiné dopravní společnosti.

Cena dopravy tiskovin je obsažená v celkové ceně a jako položka je zobrazena v závěrečné sumarizaci objednávky. U přepravy jiného zboží se řídí aktuálně platnými ceníky smluvních přepravců.


7. Termíny dodání:

Převážná většina nabízených tiskovin je vyráběna po obdržení objednávky a poté obratem expedována. Zvolí-li odběratel způsob platby předem, objednané zboží se začne vyrábět teprve po připsání platby na účet prodávajícího. Termín doručení, který zákazník volí během objednávky se tedy v případě platby předem automaticky prodlužuje o dobu připsání platby na účet prodávajícího.  

Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

Žádný z uvedených termínů dodání není fixní termín. Fixní termín musí být prodávajícím jako takový výslovně označen a s objednatelem sjednán.

Dodací lhůta počíná běžet následující pracovní den po obdržení objednávky, ve kterém jsou do 9:00 hod. dodavateli, doručeny veškeré údaje, tisková data, popř. předlohy potřebné pro zhotovení zboží. Dodací lhůta se udává v pracovních dnech. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.

Dodací lhůta je dodržena, je-li zboží před uplynutím dodací lhůty předáno prvnímu přepravci k přepravě na místo dodání uvedené objednatelem. Předpokladem dodržení dodací lhůty je včasné a řádné splnění povinností objednatele.

Nedodrží-li společnost REP Tisk spol. s r.o. dohodnutý termín dodání, je objednatel povinen nejprve písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Po marném uplynutí dodatečné lhůty může objednatel odstoupit od smlouvy. Jako přiměřená lhůta se sjednává lhůta v trvání 5 pracovních dnů.

Společnost REP Tisk spol. s r.o. neodpovídá za prodlení s dodávkou a plněním způsobené vyšší mocí a v důsledku událostí, které společnosti REP Tisk spol. s r.o. podstatně ztíží nebo znemožní dodání zboží (zejména stávka, výluka a jiné nepředvídatelné překážky), vzniklých nezávisle na vůli společnosti REP Tisk spol. s r.o., mají-li tyto překážky prokazatelně podstatný vliv na zhotovení nebo expedici zboží, a to ani v případě fixních termínů dodání. V případě, že se nejedná o fixní termíny, je společnost REP Tisk spol. s r.o. oprávněna prodloužit dobu dodávky, resp. plnění, o dobu trvání překážky s připočtením shora uvedené přiměřené dodatečné lhůty nebo z důvodu nesplnění části závazku částečně či zcela od smlouvy odstoupit. Stane-li se za výše uvedených okolností plnění, resp. jeho část, nemožné, zaniká společnosti REP Tisk spol. s r.o. povinnost plnit. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele o těchto překážkách.


8. Reklamační řád:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Záruka a odpovědnost za vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná zákazníkem odstranitelná, má kupující právo od společnosti REP Tisk spol. s r.o. požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a společnost REP Tisk spol. s r.o. je povinna vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. 

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující od společnosti REP Tisk spol. s r.o. na místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. 

Není-li žádná z obou variant možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání řádnému užívání zboží kupujícím, je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Je-li část dodaného zboží vadná, kupující není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li vadná pouze část zboží, může kupující odstoupit od smlouvy částečně. Ohledně bezvadného zboží zůstává smlouva v platnosti. Kupující písemně oznámí společnosti REP Tisk spol. s r.o. jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že kupující nepřipravil korektní tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností REP Tisk spol. s r.o. v minulosti.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době do 3 dnů od převzetí. 

Reklamaci lze uplatnit pouze písemně (e-mail, dopis):

REP Tisk spol. s r.o.

Slezská 1304/1, 79001 Jeseník

E-mail: tisk@reptisk.cz


9. Vlastnictví, archivace, autorské právo:

Polygrafické formy (nosiče), které společnost REP Tisk spol. s r.o. zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jejím vlastnictví. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití, jakož i polotovary a hotové výrobky mohou být u společnosti REP Tisk spol. s r.o. po termínu dodávky uschovávány, ale nebudou kupujícímu zasílány. Výrobky společnosti REP Tisk spol. s r.o. jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání kupujícího uvedeného v předložených tiskových datech. REP Tisk spol. s r.o. nemá žádný vliv na obsah polygrafických výrobků. 

Kupující prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Kupující ručí sám za to, že neporuší ochranná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. 

Společnost REP Tisk spol. s r.o. neodpovídá za obsah tiskovin v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv. Odpovědnost za práva třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně kupující.


10. Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny, je společnost REP Tisk spol. s r.o. oprávněna požadovat vydání zboží. Není-li dohodnuto jinak, je kupující povinen vydat zboží společnosti REP Tisk spol. s r.o. Vydání věci kupujícím není odstoupením od smlouvy, ledaže by toto společnost REP Tisk spol. s r.o. výslovně prohlásila. Společnost REP Tisk spol. s r.o. je vždy oprávněna odstoupit od smlouvy, je-li kupující déle než 5 pracovních dnů v prodlení s úhradou kupní ceny.


11. Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


12. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení brána jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. 

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30. září 2015