Reklamační řád společnosti REP Tisk spol. s r.o.

obchodní společnosti REP Tisk spol. s.r.o. se sídlem Slezská 1304/1, 79001 Jeseník identifikační číslo: 19010672 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 693 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reptisk.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tento dokument stanoví závazná pravidla při uplatňování reklamací a obsahuje informace týkající se podmínek reklamací, které společnost REP Tisk spol. s r. o. (dále také jako „dodavatel“) uplatňuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  2. Odběratel souhlasí a je srozuměn s reklamačním řádem, se kterým byl seznámen před uzavřením smlouvy popřípadě před objednáním zboží. Za souhlas s reklamačním řádem se považuje uzavření kupní smlouvy (či smlouvy o dílo).
  3. Odběratel bere na vědomí, že je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, zejména řádně vyplnit reklamační formulář. V opačném případě se veškeré lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém odběratel neposkytl požadovanou součinnost.

PODMÍNKY REKLAMACE

4. Reklamace se provádějí výhradně prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného online na adrese http://www.reptisk.cz/reklamace. Reklamační formulář je možné rovněž vyzvednout v tištěné podobě na provozovně na adrese Slezská 1304/1, 790 01 Jeseník, avšak pro co nejrychlejší vyřízení reklamace vysoce doporučujeme elektronickou formu. Telefonická reklamace není považována za platně učiněnou.

6. Reklamaci je nutné provést bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Případné zjevné vady tisku, škrábance, nečistoty apod. je nutné reklamovat neprodleně po převzetí zboží, jinak dává odběratel dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Odběratel při osobním převzetí od dodavatele zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Odběratel při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Odběratel dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

7. Dodavatel neodpovídá za poškození, k němuž dojde po přechodu nebezpečí škody na zboží, nahodilou událostí, nebo ke kterému by došlo v důsledku jednání odběratele nebo jiných osob či jeho užití v rozporu s technickou charakteristikou zboží a doporučením dodavatele. Zejména dodavatel neodpovídá za poškození vzniklá:

8. Je-li odběratel-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li odběratel podnikatelem, dodavatel se zavazuje reklamaci vyřídit ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace dodavatel upozorní o ukončení reklamace odběratele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem uvedeným reklamačním formuláři. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu odběratele.

10. Jestliže objednatel neuplatní řádně reklamaci podle výše uvedených podmínek, a ve stanoveném termínu, má zhotovitel právo reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.

11. Odběratel je povinen opravené či nově vyrobené zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován. Pokud si odběratel nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si dodavatel právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

12. Dodavatel je povinen odběrateli, který je zároveň spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

13. V průběhu reklamačního řízení komunikuje dodavatel s odběratelem zejména prostřednictvím emailu a telefonního čísla uvedeného v reklamačním formuláři.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Tento reklamační řád je platný od 1. 10. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

15. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně dodavatele (Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník) nebo online na http://www.reptisk.cz/reklamacni-rad