PODMÍNKY SOUTĚŽE 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI

Název Soutěže: Soutěž s fotokalendáři Reptisk.cz 2023 („Soutěž“)
Doba konání Soutěže: od 1. 11. 2023 od 00:00:00 hod do 31. 12. 2023 ve 23:59:59 hod
Místo konání Soutěže: online na webové stránce www.reptisk.cz („Soutěžní web“)

POŘADATEL SOUTĚŽE

Tuto Soutěž pořádá a organizuje společnost REP Tisk spol. s r.o., IČO: 190 10 672, se sídlem Slezská 1304/1a, 790 01 Jeseník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 693 („Pořadatel“). Pořadatel tímto stanovuje úplné podmínky a pravidla Soutěže, jejichž znění najdete na Soutěžním webu.

SOUTĚŽÍCÍ 

Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která provede Objednávku na Soutěžním webu a splní tyto soutěžní podmínky. Zájemce o zapojení do Soutěže musí odsouhlasit tyto soutěžní podmínky a zpracování svých osobních údajů. 

Soutěžící mladší 18 let se může Soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Pořadatel může po Soutěžícím kdykoliv žádat písemné doložení tohoto souhlasu. V případě, že Soutěžící mladší 18 let tento souhlas ani dodatečně nedoloží, může Pořadatel takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyloučit.

OMEZENÍ ÚČASTI V SOUTĚŽI

Každý Soutěžící se smí účastnit Soutěže pouze s využitím své jedné e-mailové adresy a nesmí k účasti v Soutěži využívat uživatelský účet nebo e-mailovou adresu jiné osoby. V opačném případě může Pořadatel Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyloučit. 

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli. Vyloučeny jsou také ty osoby, které jsou k nim osobami blízkými ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tyto osoby jakkoliv podílejí na organizaci a vyhodnocení Soutěže.  

Ze Soutěže může Pořadatel vyloučit také Soutěžícího, který nesplní nebo poruší tyto soutěžní podmínky nebo obchodní podmínky e-shopu Reptisk.cz nebo pokud o tom bude mít Pořadatel důvodné podezření. Soutěžící nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré mravy. 

Posouzení splnění těchto soutěžních podmínek u jednotlivého Soutěžícího je zcela na Pořadateli a jeho rozhodnutí je konečné bez možnosti odvolání. 

Vyloučení Soutěžícího pro účely těchto soutěžních podmínek znamená, že bude vyřazen ze slosování o výhry. 

 JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE

Do Soutěže se Soutěžící zapojí tak, že v Době konání Soutěže provede a zaplatí objednávku fotokalendáře na Soutěžním webu („Objednávka“). 

Soutěžící je do Soutěže zařazen v okamžiku zaplacení Objednávky (tedy doručením finančních prostředků na účet Pořadatele jako prodávajícího), a to za předpokladu, že odsouhlasil tyto soutěžní podmínky a zpracování svých osobních údajů. 

Soutěžící se z jedné e-mailové adresy může do Soutěže zapojit vícekrát a zvýšit svou šanci na výhru. Zakoupením a zaplacením každého jednoho fotokalendáře (a to i v rámci jedné objednávky) je Soutěžící zařazen do Soutěže. I v případě akce 3+1 zdarma nebo podobné akce platí, že každý jeden fotokalendář znamená nové zapojení Soutěžícího do Soutěže. 

Ze Soutěže bude vyřazen Soutěžící, který odstoupí od kupní smlouvy nebo svou Objednávku zruší. Při částečném odstoupení od kupní smlouvy nebo částečném zrušení Objednávky bude Soutěžící vyřazen pouze s těmi fotokalendáři, kterých se takové odstoupení nebo zrušení týkalo. 

V případě, že bude Soutěžícímu v rámci reklamačního řízení fotokalendář vyhotoven znovu, nepočítá se takový nový fotokalendář jako další zapojení Soutěžícího do Soutěže. 

VÝHRY V SOUTĚŽI

V Soutěži je možné vyhrát následující věcné výhry:

(společně „Výhry“ nebo každá jednotlivě jako „Výhra“).

Každý Soutěžící může v Soutěži vyhrát jen jednu Výhru.

Výhru může Pořadatel nahradit jinými věcnými cenami stejné či podobné hodnoty. Výherci po Pořadateli nemají právo požadovat namísto Výhry žádná finanční ani jiná plnění.

Účastí v Soutěži Soutěžícímu nevzniká právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat. 

Výhra pro Výherce na 1. místě je předmětem srážkové daně dle platných právních předpisů, odvedení příslušné daně zajistí Pořadatel. 

Nad rámec Výhry získá každý Soutěžící, který splní tyto soutěžní podmínky, kupón na slevu 200 Kč na ubytování v https://www­.6bits.cz/. Tento slevový kupón bude Soutěžícímu doručen e-mailem do 31.1.2024. 

VÝBĚR VÝHERCE

Výhercem se stane ten, kdo bude určen losováním provedeným Pořadatelem („Výherce“). Losováno bude ze všech Soutěžících, kteří řádně splní tyto soutěžní podmínky. 

Losování a vyhlášení Výherců proběhne do 10. 1. 2024 za přítomnosti zástupců Pořadatele, přičemž z celého procesu bude vyhotovený videozáznam, který se může vysílat živě.

Každý Soutěžící se může stát Výhercem pouze jednou. Pokud bude Soutěžící vylosován jako Výherce pro určitou Výhru a následně bude vylosován znovu pro další Výhru (např. proto, že si koupil více fotokalendářů), nebude se k tomuto vylosování přihlížet a takový Soutěžící již další Výhru nezíská – losovat se bude dál. 

Losování probíhá sestupně od 20. do 1. místa. Pokud tedy např. některý Soutěžící bude vylosován jako Výherce 3. místa, již se nemůže stát Výhercem pro 2. místo.  

KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCE 

Výherce bude o Výhře informován e-mailem či telefonicky na kontaktních údajích, na které provedl Objednávku, a to do 15. 1. 2024. V této zprávě/hovoru Pořadatel vyzve Soutěžícího, aby Pořadateli potvrdil, že si Výhru převezme a sdělil případné další informace nezbytné pro čerpání Výhry.

Pokud Výherce nezareaguje na e-mail/hovor informující o Výhře do 10 pracovních dnů od doručení tohoto informačního e-mailu či prvního hovoru nebo ve stejné lhůtě neposkytne součinnost pro to, aby mu mohla být Výhra předána, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele a Výherce ji nezíská.

Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane ani za případné nedodání Výhry pro pochybení či nesoučinnost na straně Výherce. 

UPLATNĚNÍ VÝHRY

Výhra bude Výherci zaslána elektronicky na e-mail, na který Výherce provedl Objednávku, a to formou elektronického voucheru. 

Výhru je nutné čerpat najednou, tzn. pobyt nelze rozdělit do více kratších pobytů a voucher na fotoprodukty je nutné vyčerpat v jedné objednávce. Výhru není možné převést na jinou osobu. 

Výhru je nutné vyčerpat v průběhu roku 2024. Zejména v případě pobytů je potřeba myslet na omezenou kapacitu ubytování. Výherci se doporučuje provést rezervaci konkrétního termínu co nejdříve po vylosování. 

V případě, že si Výherce Výhru nevyzvedne, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele a Výherce ji nezíská. Dodatečné zaslání Výhry není možné.  

POŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

Zapojením do Soutěže Soutěžící souhlasí a dává svolení s tím, že Pořadatel může v případě jeho výhry pořizovat nebo ho požádat o pořízení fotografických či audiovizuálních záznamů z čerpání nebo předání Výhry, při které bude pořízena jeho podobizna a dále zpracována po dobu 5 let od skončení Doby konání Soutěže pro marketingové a propagační účely Pořadatele či jeho obchodních partnerů (např. na internetu, v médiích apod.). 

Stejně tak Soutěžící výslovně souhlasí s použitím svého křestního jména a prvního písmena příjmení pro účely a subjekty vyjmenované v přechozí větě po stejnou dobu.

V případě, že Pořadatel požádá Výherce o zaslání fotografických či audiovizuálních záznamů, Výherce takové záznamy dodá do 14 dnů od žádosti Pořadatele v online formě.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící jsou při účasti v Soutěži povinni neporušovat právní předpisy České republiky a oprávněné zájmy Pořadatele. 

Svou účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zařazení do Soutěže, které upravuje zvláštní dokument

Pořadatel neodpovídá za funkčnost Soutěžního webu a jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které sám Pořadatel neovlivní.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody nebo újmu, které vzniknou Soutěžícím v souvislosti s účastí v Soutěži nebo Výhercům v souvislosti s uplatněním Výhry. 

Pořadatel může tyto soutěžní podmínky kdykoliv změnit, a to i v Době konání Soutěže. Soutěž tedy může zkrátit, přerušit, změnit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud Pořadatel soutěžní podmínky změní, nahraje jejich aktuální znění na stejné místo, kde se nachází i tyto soutěžní podmínky.

Případné stížnosti Soutěžících ohledně průběhu nebo výsledku Soutěže musí být podány nejpozději do 7 dnů od konce Doby konání Soutěže, na další stížnosti již nebude brán zřetel.

Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži. 

Tyto soutěžní podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 1. 11. 2023.

V případě jakýchkoliv nejasností či stížností ohledně Soutěže se lze obrátit na e-mailovou adresu soutez@reptisk.cz

 

V Jeseníku dne 27. 10. 2023