ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v rámci spotřebitelské soutěže

POJMY

Soutěž: Soutěž s fotokalendáři Reptisk.cz 2023
Doba konání Soutěže: od 1. 11. 2023 od 00:00:00 hod do 31. 12. 2023 ve 23:59:59 hod
Soutěžní web: www.reptisk.cz
Pořadatel: společnost REP Tisk spol. s r.o., IČO: 190 10 672, se sídlem Slezská 1304/1a, 790 01 Jeseník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 693
Soutěžící: fyzická osoba, která se zapojí do Soutěže a splní soutěžní podmínky
Výherce: Soutěžící, který bude vylosován Pořadatelem jako Výherce pro danou Výhru
Výhra: věcná odměna náležící Výherci specifikovaná v soutěžních podmínkách

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v Soutěži souhlasí Soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce v případě Soutěžících mladších 18 let) se zpracováním svých osobních údajů ze strany Pořadatele.

Kdo osobní údaje zpracovává?

 1. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

 2. Do zpracování osobních údajů Pořadatel zapojuje tyto zpracovatele:

  • provozovatele hostingu, provozovatele mailingových služeb a poskytovatele marketingových a produkčních služeb (v případě zájmu Pořadatel na žádost Soutěžícího sdělí, o jaké zpracovatele jde).

Jaké osobní údaje?

 1. Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžících, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení, e-mail, telefon, doručovací adresa, číslo objednávky a další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli.

Právní titul ke zpracování osobních údajů

 1. Právním titulem zpracování je souhlas dle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.

Jak dlouho bude správce osobní údaje zpracovávat?

 1. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro konání Soutěže, a to od okamžiku registrace do Soutěže.

 2. V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo objednávky a případně další sdělené osobní údaje) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí Výhry a dále po dobu 3 let od konce Doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry na základě oprávněného zájmu Pořadatele. Výherce vyhlásí Pořadatel v živém vysílání na internetu jeho jménem a příjmením, městem doručovací adresy a číslem objednávky.

 3. V případě ostatních Soutěžících budou osobní údaje dále zpracovány po dobu 1 měsíce od konce Doby konání Soutěže, případně do odvolání (zpětvzetí) souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast Soutěžícího v Soutěži.

Odvolání souhlasu

 1. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět dopisem na adrese sídla Pořadatele nebo elektronicky na e-mail soutez@reptisk.cz, kde je možné uplatnit také další práva Soutěžících. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné Soutěžícího zařadit do slosování nebo jej informovat o Výhře. Soutěžící bere na vědomí, že zpětvzetí souhlasu nemá dopad na oprávněnost předchozího zpracování jeho osobních údajů.

 

POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

 1. Zapojením do Soutěže Soutěžící souhlasí a dává svolení s tím, že Pořadatel může v případě jeho výhry pořizovat nebo ho požádat o pořízení fotografických či audiovizuálních záznamů z čerpání nebo předání Výhry, při které bude pořízena jeho podobizna a dále zpracována po dobu 5 let od skončení Doby konání Soutěže pro marketingové a propagační účely Pořadatele či jeho obchodních partnerů (např. na internetu, v médiích apod.).

 2. Stejně tak Soutěžící výslovně souhlasí s použitím svého křestního jména a prvního písmena příjmení pro účely a subjekty vyjmenované v přechozí větě po stejnou dobu.

 3. Tento souhlas může vzít Soutěžící zpět (výše uvedeným způsobem).

 

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

 2. požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

 3. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

 4. požadovat výmaz těchto osobních údajů;

 5. právo vznést námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Pořadatele;

 6. právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;

 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

 8. na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.